ตารางออกอากาศ

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชื่อผู้ดำเนินรายการ ช่วงเวลา ใช้เวลา
1 เสียงธรรมปลุก พระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ) ๐๓.๐๐-๐๔.๐๐ น. ๑ ชม.
2 สวดมนต์ทำวัตรเช้า คณะสงฆ์วัดสำโรงเกียรติ (สังกัดมหานิกาย) ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. ๑ ชม.
3 ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร (วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ) ๐๕.๐๐-๐๕.๔๕ น. ๔๕ นาที
4 เพลงธรรมะ พระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ) ๐๕.๔๕-๐๖.๐๐ น. ๑๕ นาที
5 แดนลำดวน นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ๑ ชม.
6 ถ่ายทอดข่าว เจ้าหน้าที่ สวท.แห่งประเทศไทย ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ๑ ชม.
7 พระสุตันตปิฎก พระพรหมดิลก (วัดบวรนิเวศน์วิหาร) ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๑ ชม.
8 สาระธรรม พระอาจารย์จำนงค์ ฐิตปญฺโญ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑ ชม.
9 กรรมฐานเบื้องต้น พระอาจารย์สุมิตศักดิ์ สมจิตฺโต ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑ ชม.
10 สมถกรรมฐานและวิปัสสนากัมฐาน พระอาจารย์อุดม ปุญฺญคโม ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑ ชม.
11 กฎแห่งกรรม อาจารย์พิสมัย นันทร ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑ ชม.
12 ธรรมะบันเทิง พระอาจารย์ไพรสนธ์ โชติมนฺโต ๑๓.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑ ชม.
13 เสียงธรรมนำสุข พระอาจารย์ธวิกร สุเมโธ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑ ชม.
14 เสียงอีสาน พระอาจารย์สุรินทร์ อธิปญฺโญ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑ ชม.
15 เสียงสวดสรภัญญะ คณะสรภัญญะ ๖ อำเภอ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑ ชม.
16 สวดมนต์ทำวัตรเย็น คณะสงฆ์วัดสำโรงเกียรติ (สังกัดมหานิกาย) ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ๑ ชม.
17 ข่าว/สาระน่ารู้ พระอาจารย์เจียน ฐิตสตฺโธ ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ๑ ชม.
18 เจ้าอาวาสพบประชาชน พระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ) ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ๑ ชม.
19 นิทานบันเทิง พระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ) ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ๑ ชม.
20 ธรรมก่อนนิทรา พระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์) ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ๑ ชม.
21 กรรมฐานเบื้องต้น พระอาจารย์สุมิตศักดิ์ สมจิตฺโต ๒๒.๐๐-๒๓๐๐ น. ๑ ชม.
22 ธรรมก่อนนิทรา พระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์) ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ๑ ชม.
23 สมถกรรมฐานและวิปัสสนากัมฐาน พระอาจารย์อุดม ปุญฺญคโม ๐๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. ๑ ชม.
24 ธรรมก่อนนิทรา พระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์) ๐๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. ๑ ชม.
25 สาระธรรม พระอาจารย์จำนงค์ ฐิตปญฺโญ ๐๒.๐๐-๐๓.๐๐ น. ๑ ชม.